ข้อตกลงการสั่งซื้อสินค้า

ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงที่มีเพื่อยอมรับร่วมกันระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ. เมื่อผู้ซื้อจะดำเนินการสั่งซื้อสินค้า จะถือว่าผู้ซื้อต้องยอมรับข้อตกลงต่อไปนี้ทั้งหมด.

A. การสั่งซื้อ

 • ผู้ซื้อจะดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหน้าวิธีการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น.
 • ขั้นตอนต่างๆ ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสั่งซื้อไปจนถึงการขอเงินคืน, การเปลี่ยนสินค้า จะต้องดำเนินการโดยผู้ติดต่อซึ่งเป็นผู้ซื้อคนเดียวกันตลอดทุกขั้นตอน.
  การเปลี่ยนผู้ใช้หรือผู้ติดต่อไปเป็นบุคคลอื่นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง จะทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติและตรวจสอบ และจะถือว่าเป็นการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดในที่นี้.
 • ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบใดๆหากดำเนินการสั่งซื้อด้วยวิธีการที่นอกเหนือจากนี้.

B. การชำระเงิน

 • ผู้ซื้อจะดำเนินการชำระเงินตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ในหน้าวิธีการสั่งซื้อสินค้าเท่านั้น.
 • ราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์นั้นเป็นราคาของสินค้าเท่านั้น ยังไม่รวมค่าจัดส่ง. การจะรวมค่าจัดส่ง ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนสั่งซื้อดังที่แจ้งไว้.
 • ผู้ซื้อจะต้องแจ้งชำระเงินต่อผู้ขาย.
 • เมื่อผู้ขายตรวจสอบการชำระเงินแล้ว จะต้องแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปยังผู้ซื้อทันที.

วันเริ่มต้น

 • การสั่งซื้อจะถือเป็นการเริ่มต้นทันทีที่
  • ผู้ซื้อแจ้งสินค้าที่ต้องการแล้ว
  • ผู้ขายแจ้งค่าสินค้าพร้อมค่าส่งแล้ว
  • ผู้ซื้อชำระเงินและแจ้งชำระเงินแล้ว
  • ผู้ขายตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วครบถ้วนถูกต้อง.

C. การดำเนินการผลิตและจัดส่งสินค้า

การผลิต

 • ตัวสินค้าที่เป็นภาพพิมพ์บนแคนวาส จะต้องใช้เวลาในการสั่งพิมพ์จากผู้ให้บริการด้านงานพิมพ์ไม่เกิน 7 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด, วันเสาร์-อาทิตย์. ทั้งนี้ไม่รวมวันเวลาขณะอยู่ในการจัดส่ง. โดยเริ่มนับจากวันเริ่มต้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง “การชำระเงิน”.
  • ในกรณีที่เป็นสินค้าเปลี่ยนจากสินค้าที่ได้รับความเสียหาย ให้นับวันเริ่มต้นจากวันที่ผู้ขายได้รับสินค้าคืนกลับมา.
 • เมื่อการสั่งพิมพ์สำเร็จแล้ว ผู้ขายจะต้องตรวจแบบและสีให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ผู้ซื้อ.
  • หากมีการผิดพลาด จะต้องใช้เวลาแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ซื้อสามารถตัดสินใจรอ หรือยกเลิกและขอเงินคืนได้เต็มจำนวน.
  • หากไม่มีการผิดพลาด ผู้ขายจะดำเนินการจัดส่งและแจ้งข้อมูลการจัดส่งให้ทันทีที่ดำเนินการแล้ว.
 • ตัวสินค้าที่เป็นภาพพิมพ์บนกระดาษต่างๆ เช่น กระดาษอาร์ตมัน จะใช้เวลาสั่งพิมพ์ภายใน 1 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด, วันเสาร์-อาทิตย์. ทั้งนี้ไม่รวมวันเวลาขณะอยู่ในการจัดส่ง. โดยเริ่มนับจากวันเริ่มต้นตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง “การชำระเงิน”.
  • ในกรณีที่เป็นสินค้าเปลี่ยนจากสินค้าที่ได้รับความเสียหาย ให้นับวันเริ่มต้นจากวันที่ผู้ขายได้รับสินค้าคืนกลับมา.

การจัดส่ง

 • การจัดส่งสินค้าจะใช้เวลาไม่เกิน 5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุด, วันเสาร์-อาทิตย์.
  • หากการจัดส่งใช้เวลาเกินตามที่ระบุไว้ข้างต้นขึ้นไป ผู้ซื้อจะต้องทำเรื่องแจ้งปฏิเสธรับสินค้ากับบริษัทจัดส่ง เพื่อให้สินค้าตีกลับมายังผู้ขาย. เมื่อผู้ขายได้รับสินค้าที่ตีกลับมาแล้ว จากนั้นจึงจะขอเงินคืนได้เต็มจำนวน.

D. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

การคืนสินค้า

 • ผู้ซื้อไม่สามารถคืนสินค้าได้.

การเปลี่ยนสินค้า

 • หากสินค้าที่ได้รับมีความเสียหายโดยขั้นตอนการจัดส่ง หรือสูญหายในระหว่างจัดส่ง ผู้ซื้อจะต้องแจ้งผู้ขายทันทีหลังจากได้รับสินค้าแล้ว โดยใช้เวลาไม่เกิน 7 วัน.
 • ในการขอรับค่าส่งกลับสินค้า ผู้ซื้อจะต้องแจ้งหลักฐานค่าส่งสินค้ากลับมาเปลี่ยน โดยผู้ขายจะจ่ายค่าส่งกลับให้กับผู้ซื้อตามจริง.
 • ขั้นตอนการแจ้งขอรับค่าส่งกลับสินค้า ให้ดำเนินการติดต่อตามขั้นตอนเดียวกันกับตอนสั่งซื้อเท่านั้น.
 • หากสินค้าที่เสียหายจะต้องผลิตหรือสั่งพิมพ์ใหม่ จะต้องใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด และใช้ข้อตกลงเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การดำเนินการผลิตและจัดส่งสินค้า”.
 • สินค้าที่จะเปลี่ยนให้ใหม่ จะเป็นสินค้าชนิด, ขนาด, รูปแบบ เดียวกันเหมือนกับในรายละเอียดที่ระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ.
 • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ จะใช้เวลาดำเนินการเช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อตกลง “การดำเนินการผลิตและจัดส่งสินค้า”.
 • การจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้กับผู้ซื้อ ผู้ขายจะดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม.

E. การคืนเงิน

การคืนเงินจะสามารถทำได้เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ครบถ้วนเท่านั้น.

 1. ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนในข้อตกลง “การสั่งซื้อ” และ “การชำระเงิน” แล้วเท่านั้น.
 2. ขั้นตอนการดำเนินการผลิตหรือสั่งพิมพ์และการจัดส่ง เป็นไปอย่างล่าช้าเกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อตกลง “การดำเนินการผลิตและจัดส่งสินค้า”.
 3. ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนทันทีที่มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้วเป็นไปตามเงื่อนไข.

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564